Izmijenjeni uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) najavio je objavu javnog poziva, kao i zaprimanje prijava, od 13. ožujka 2024. godine. Novost je u promjeni uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća poglavito u nadopuni tehničkih uvjeta i primjerom obaveznog sadržaja punomoći te dostupnom Izjavom prijavitelja što do sada nije bio slučaj. Promjena je i da osobna iskaznica neće biti dio obvezne dokumentacije već se traži samo uvjerenje o prebivalištu.Građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura odnosno maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi. 

Aktivnosti koje se sufinanciraju su: 

A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1) i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 

A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće 

A3 – ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije  

A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju 

* Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu.  

Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Pritom je uvjet za sufinanciranje da prijavitelji (nije obavezno za suvlasnike) u toj kući imaju prebivalište, uredno vlasništvo te odgovarajući dokaz da je kuća u potpunosti legalna. 

Jedna od istaknutih informacija odnosi se na nabavu i ugradnju materijala, sustava i opreme koju isključivo treba provoditi izvođač radova. Naime, FZOEU ističe da će troškove mjera za koje su materijali, sustavi i oprema nabavljeni na drugačiji način proglasiti u cijelosti neprihvatljivima. 

Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja. 

Podnošenje prijava će započeti 13. ožujka, 2024. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, prijava u sustav eFZOEU vršit će se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva.  

Više o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje s pripadajućim Tehničkim uvjetima možete pronaći na: 

  1. Izmjene i dopune uvjeta i kriterija      https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/Energetika/Uvjeti%20i%20kriteriji%20za%20energetsku%20obnovu%20OK%202024%20-%20Izmijenjeni%20procisceni%20tekst.pdf?vel=254414 
  2. Nadopuna Tehničkih uvjeti             https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/Energetika/Tehnicki%20uvjeti%20-%20izmijenjeni%20procisceni%20tekst.pdf?vel=243941 
  3.       Obavijest FZOEU https://www.fzoeu.hr/hr/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-obiteljskih-kuca-objavljuje-se-13-ozujka/9716