CrOss renoHome ured u akciji – „Savjetovali smo  i priremili dokumentaciji  za  sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama u 2023. godini“ 

Projekt LIFE Cross RenoHome, iako je započeo tek s radom, na valu ovog poziva, već je obavio prva savjetovanja za prijavu građana na poziv za sunačane elektrane objavljenog od FZOEU. Prema informacijama od crOss renoHome partnera KLIK-a i njihovog Energetsko-klimatskog ureda u Križevcima koji je već uspostavio “ključ u ruke” za fotonaponske sustave obavljeno je samo tri savjetovanja. Jedan od razloga malog broja savjetovanje bio je što je poziv natječaja bio otvoren samo za već instalirane fotonaponske elektrane u 2023. godini. No taj poziv i interes građana je svakako poslužilo za promoviranje otvorenje OSS među građanima koji će se baviti savjetovanjem i pripremom dokumentacije za cjelovitu obnovu građevina.

Kao što su tvrtke prepoznale u zelenoj tranziciji mogućnost za smanjenje troškova svog poslovanja, tako su i građani prepoznali u energiji iz obnovljivih izvora, posebno sunčevoj energiji, stabilnost opskrbe, niže režijske troškove i energetsku neovisnost. Stoga sve više građana razmišlja o energetskoj neovisnosti, a nikad više poticaja koje država daje putem Fonda kod mnogih su ubrzali odluku da za vlastite potrebe počnu proizvoditi električnu energiju. U prilog tome idu i brojke pa je tako u 2023 godini instalirano gotovo tri puta više sunčanih elektrana nego ukupno svih godina prije toga. 

U sklopu svojih programa kojima nastoji dekarbonizirati sektor stanovanja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potiče i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. 

Poseban program sufinanciranja bio je namijenjen ugradnji fotonaponskih elektrana, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije. Cilj je programa bio potaknuti što širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, što ima višestruke benefite – kako za korisnike, tako i za dosezanje nacionalnih ciljeva po pitanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji.  

Program vrijedan 12.425.000 eura bio je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu je stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula morao biti najmanje 18%. 

Bespovratna sredstva su bila dostupna isključivo za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kretali su se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.  

Javni poziv je bio otvoren do 31. prosinca, 2023.,a nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura.